Bryan Del Cid

Instagram: bryandcxo
Twitter: bryandcxo
Snapchat: bryandcxo
Facebook: bryandelcid@rocketmail.com